สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

เกี่ยวกับ EDS

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ เป็นสำนักงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการและกำหนดยุทธศาสตร์ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันแบ่งงานออกเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้

1.  กลุ่มงานนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบวิเคราะห์ข้อมูลแนวโนมด้านการศึกษาเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยกำหนดเป็นนโยบายการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษา การติดตามสนับสนุนการดำเนิน และประเมินผลการตามนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา
2.  กลุ่มงานบริการการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการให้บริการเกี่ยวกับการศึกษา เช่น ด้านหลักสูตร  วิทยานิพนธ์  การให้คำปรึกษาด้านวิชาการ  การจัดทำเอกสารข้อสอบ ตำรา การออกแบบสื่อ การจัดการสารสนเทศด้านการพัฒนาการศึกษา  และงานเลขานุการคณะอนุกรรมการวิชาการและสภาวิชาการ
3.  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามและวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาและบัณฑิต การสร้างเครื่องมือวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนเพื่อนำผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน การสำรวจความต้องการบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านบริการและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ภายในปี 2562

พันธกิจ

สนับสนุนการพัฒนาและบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ