สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ
    

เกี่ยวกับ EDS

           สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ เป็นสำนักงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี ที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานเคียงคู่กับมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด แต่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานและภารกิจให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในแต่ละยุคสมัย ตั้งแต่ฝ่ายบริการการศึกษาในกองธุรการ 1 และจัดตั้งเป็นกองบริการการศึกษาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2526 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ 116-117 เล่มที่ 100 ตอนที่ 22 วันที่ 22 กรกฎาคม 2526 ประกอบด้วย งานธุรการ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ งานส่งเสริมการวิจัย และงานเอกสารและการพิมพ์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์ และข้าราชการของสถาบันฯ และเมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีผลใช้เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2541 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2541 (23 กรกฎาคม 2541) มหาวิทยาลัยดำเนินงานตามโครงสร้างใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2541 กองบริการการศึกษา จึงได้แบ่งงานออกเป็น งานบริการการพัฒนาหลักสูตร งานบริการการประกันคุณภาพการศึกษา งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ และงานเอกสารและการพิมพ์


        มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงได้ปรับภารกิจของกองบริการการศึกษา และหลอมรวมฝ่ายบริการการศึกษาบัณฑิตศึกษาของสำนักบัณฑิตศึกษาและกิจการนานาชาติ และเปลี่ยนชื่อจาก “กองบริการการศึกษา” เป็น “สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ” ตามมติที่ประชุมสภาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมครั้งที่  166 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการด้านพัฒนาการศึกษาและการให้บริการด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการทำงานที่มีการบูรณาการทั้งภายในและภายนอกองค์กรมากขึ้นในรูปแบบของเครือข่ายพัฒนาการศึกษา