สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

บุคลากร

ชื่อ-สกุล: ณภัสสรณ์ โลหะญาณจารี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

เบอร์โทร: 0-2470-8144

อีเมล: naphatsorn.loh@kmutt.ac.th

ชื่อ-สกุล: กฤษณา ปัญญาเหล็ก

ตำแหน่ง: นักบริการการศึกษา

เบอร์โทร: 0-2470-8142

อีเมล: krisana.pun@kmutt.ac.th

ชื่อ-สกุล: ชนม์นิภา กิจสุวรรณวงศ์

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เบอร์โทร: 0-2470-8474

อีเมล: chomnipa.kit@kmutt.ac.th

ชื่อ-สกุล: อาทร สังขสมิท

ตำแหน่ง: นักบริการการศึกษา

เบอร์โทร: 0-2470-8153

อีเมล: athorn.sun@kmutt.ac.th

ชื่อ-สกุล: วชิรวิชญ์ แสงโรจน์กิตติคุณ

ตำแหน่ง: นักบริการการศึกษา

เบอร์โทร: 0-2470-8334

อีเมล: wachirawit.sae@kmutt.ac.th

ชื่อ-สกุล: อดิเรก เครือเช้า

ตำแหน่ง: พนักงานโสตทัศนูปกรณ์

เบอร์โทร: 0-2470-8927

อีเมล: adirek.kro@kmutt.ac.th

ชื่อ-สกุล: กมล เจริญศิลป์

ตำแหน่ง: ช่างศิลป์ระดับปฏิบัติงาน

เบอร์โทร: 0-2470-8159

อีเมล: kamon.jar@kmutt.ac.th

ชื่อ-สกุล: ณัฎฐิยา ช่วยเพชร

ตำแหน่ง: นักบริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร: 0-2470-8160

อีเมล: nuttiya.cha@kmutt.ac.th

ชื่อ-สกุล: พรทิพย์ ก้อนทอง

ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ ระดับ ๓

เบอร์โทร: 0-2470-8163

อีเมล: porntip.gon@kmutt.ac.th

ชื่อ-สกุล: ปนัดดา วงสารี

ตำแหน่ง: นักบริการการศึกษา

เบอร์โทร: 0-2470-8474

อีเมล: panadda.won@kmutt.ac.th

ชื่อ-สกุล: ศศิธร แจ้งกระจ่าง

ตำแหน่ง: นักบริการการศึกษา

เบอร์โทร: 0-2470-8153

อีเมล: sasithorn.tha@kmutt.ac.th

ชื่อ-สกุล: ทิฆัมพร นัยนานนท์

ตำแหน่ง: นักบริการการศึกษา

เบอร์โทร: 0-2470-8152

อีเมล: thikhumporn.nai@kmutt.ac.th
thikhumporn.nai@mail.kmutt.ac.th

ชื่อ-สกุล: พรรณี ตั้งอมรสุขสันต์

ตำแหน่ง: นักบริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร: 0-2470-8143

อีเมล: punnee.tan@kmutt.ac.th

ชื่อ-สกุล: สมสุดา ศิริสมบัติ

ตำแหน่ง: นักบริการการศึกษา

เบอร์โทร: 0-2470-8153

อีเมล: somsuda.sir@kmutt.ac.th

ชื่อ-สกุล: นิตยา บุญปริตร

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิจัย

เบอร์โทร: 0-2470-8141

อีเมล: nittaya.bun@kmutt.ac.th

ชื่อ-สกุล: ณัฐวรินทร์ บุญภูงา

ตำแหน่ง: นักพัฒนาการศึกษา

เบอร์โทร: 0-2470-8328

อีเมล: nuttawarin.sin@kmutt.ac.th

ชื่อ-สกุล: กนกลดา นันทโชติ

ตำแหน่ง: นักพัฒนาการศึกษา

เบอร์โทร: 0-2470-8152

อีเมล: kanoklada.nun@kmutt.ac.th
kanoklada.nun@mail.kmutt.ac.th

ชื่อ-สกุล: สุพาภรณ์ รุ่งแกร

ตำแหน่ง: นักบริการการศึกษา

เบอร์โทร: 0-2470-8476

อีเมล: suphaphorn.run@kmutt.ac.th

ชื่อ-สกุล: ธิภาภร นันทสุวรกุล

ตำแหน่ง: นักบริการการศึกษา

เบอร์โทร: 0-2470-8328

อีเมล: thipaporn.nun@kmutt.ac.th

ชื่อ-สกุล: กุลชรีย์ พิมพิน

ตำแหน่ง: นักพัฒนาการศึกษา

เบอร์โทร: 0-2470-8474

อีเมล: kuncharee.pim@kmutt.ac.th
kuncharee.pim@mail.kmutt.ac.th

ชื่อ-สกุล: อภิญญา ปริสุทธิพงศ์

ตำแหน่ง: นักพัฒนาการศึกษา

เบอร์โทร: 0-2470-8142

อีเมล: apinya.pra@kmutt.ac.th
apinya.pattric@mail.kmutt.ac.th