สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

การเรียนแบบบุคคลภายนอก

หัวข้อเข้าชม ดาวน์โหลด
รายวิชาสำหรับบุคคลภายนอก_ระดับป.ตรี23 ดาวน์โหลด
รายวิชาเปิดให้บุคคลภายนอก_ระดับบัณฑิตศึกษา
24 ดาวน์โหลด
ระเบียบการโอนผลการเรียนของบุคคลภายนอกระดับบัณฑิตศึกษา
16 ดาวน์โหลด
ระเบียบการรับบุคคลภายนอกเข้าเพิ่มพูนความรู้
15 ดาวน์โหลด
ติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตรบุคคลภายนอก
16 ดาวน์โหลด
ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาแบบบุคคลภายนอ
16 ดาวน์โหลด
คณะ สาขาวิชา ค่าหน่วยกิต สำหรับนักศึกษาแบบบุคคลภายนอก
16 ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการปฎิบัติงาน
14 ดาวน์โหลด
Tuition Fees for a Non-Degree Student
13 ดาวน์โหลด
Transferring of Educational Results of Graduate Non-Degree Student
15 ดาวน์โหลด
Non-degree Student
13 ดาวน์โหลด