สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

แบบฟอร์มเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์

หัวข้อเข้าชม ดาวน์โหลด
ฟอร์มตรวจวิทยานิพนธ์_สำหรับนักศึกษา
11 ดาวน์โหลด
ฟอร์มตรวจวิทยานิพนธ์_สำหรับเจ้าหน้าที่
13 ดาวน์โหลด
ข้อตกลงว่าด้วยการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
9 ดาวน์โหลด
ข้อตกลงว่าด้วยการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
10 ดาวน์โหลด
แบบรับรองการตรวจสอบบทคัดย่อวิทยานิพนธ์
8 ดาวน์โหลด
แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (แบบ บ.3)
13 ดาวน์โหลด
แบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (แบบ บ.2)19 ดาวน์โหลด
แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (แบบ บ.1) ภาษาอังกฤษ17 ดาวน์โหลด
แบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (แบบ บ.1)12 ดาวน์โหลด