สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

Outcomes Based Education (OBE)

หัวข้อเข้าชม ดาวน์โหลด

ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้สำหรับบัณฑิตศึกษา (Rubric example for Graduate Study)_RD06
12 ดาวน์โหลด

แนวทางการพิจารณาหลักสูตรตาม OBE_RD04 (PLO_guidecheck)
7 ดาวน์โหลด

ตัวอย่างวิธีการสอน (Pedagogy lists)_RD07
10 ดาวน์โหลด

ตัวอย่างการประเมินผล (Assessment lists)_RD08
10 ดาวน์โหลด

คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ (Generic competence Rubric)_RD05
9 ดาวน์โหลด

OBE Brochure
11 ดาวน์โหลด

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มจธ. (KMUTT Competence Palette)_RD01
10 ดาวน์โหลด
แนวทางการออกแบบหลักสูตรตาม OBE (Curriculum design Guide Book)_RD03
12 ดาวน์โหลด
การออกแบบหลักสูตรและการออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชา (5+3 Steps Curriculum Design &Course design)_RD02
14 ดาวน์โหลด

แนวทางการออกแบบหลักสูตร (7 steps curriculum design)_RD09
2 ดาวน์โหลด