สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ระเบียบ มจธ.

หัวข้อเข้าชม ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557192 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2547232 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 6
4 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 5
12 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 2
3 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 3
5 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 4
4 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 2
4 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต (Part-time) พ.ศ.2547
5 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วย การสอบของนักศึกษา พ.ศ.2560
5 ดาวน์โหลด