สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ระเบียบ มจธ.

หัวข้อเข้าชม ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วย การสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2560133 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต (Part-time) พ.ศ.2547
108 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560115 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 6
111 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 5
205 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 4
115 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 3
118 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 2
117 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547366 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557330 ดาวน์โหลด