สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ระเบียบ มจธ.

หัวข้อเข้าชม ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557295 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547339 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 6
85 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 5
177 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 2
92 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 3
90 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 4
86 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256090 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต (Part-time) พ.ศ.2547
85 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วย การสอบของนักศึกษา พ.ศ. 256098 ดาวน์โหลด