สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ระเบียบ มจธ.

หัวข้อเข้าชม ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557217 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2547262 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 6
19 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 5
117 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 2
19 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 3
20 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 4
22 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 2
21 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต (Part-time) พ.ศ.2547
18 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วย การสอบของนักศึกษา พ.ศ.2560
19 ดาวน์โหลด