สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ระเบียบ มจธ.

หัวข้อเข้าชม ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557237 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547283 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 6
41 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 5
135 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 2
37 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 3
37 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 4
42 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256040 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต (Part-time) พ.ศ.2547
40 ดาวน์โหลด
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วย การสอบของนักศึกษา พ.ศ. 256035 ดาวน์โหลด