สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ฟอร์มระดับปริญญาโท

​เอกสารประกอบการเสนอหลักสูตรปรับปรุง

1. ​ฟอร์มการตรวจสอบหลักสูตรปรับปรุง

2. บทสรุปผู้บริหาร

3. มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร

4. Curriculum Outcome Template

5. แบบรายงานข้อมูลฯ (มคอ.04)


ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.improve_TQF_master.docดาวน์โหลด
2.Exclusive Summary_improve_Master.docดาวน์โหลด
3.Tem_improve_master.docดาวน์โหลด
5.มคอ.04.docดาวน์โหลด