สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ฟอร์มระดับปริญญาตรี

เอกสารประกอบการเสนอหลักสูตรปรับปรุง

1. ​ฟอร์มการตรวจสอบหลักสูตรปรับปรุง

2. บทสรุปผู้บริหาร

3. มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร

4. Curriculum Outcome Template

5. แบบรายงานข้อมูลฯ (มคอ.02)

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.improve_TQF_Bachelor.docดาวน์โหลด
2.Exclusive Summary_improve_Bachelor.docดาวน์โหลด
3.Tem_improve_Bachelor.docดาวน์โหลด
5.มคอ.02.docดาวน์โหลด