สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ฟอร์มระดับปริญญาเอก

​เอกสารประกอบการเสนอหลักสูตรปรับปรุง

1. ​ฟอร์มการตรวจสอบหลักสูตรปรับปรุง

2. บทสรุปผู้บริหาร

3. มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร

4. Curriculum Outcome Template

5. แบบรายงานข้อมูลฯ (มคอ.06)


ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.improve_TQF_Doctor.docดาวน์โหลด
2.Exclusive Summary_improve_Doctor.docดาวน์โหลด
3.Tem_improve_Doctor.docดาวน์โหลด
5.มคอ.06.docดาวน์โหลด