สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

รายชื่อวารสารวิชาการที่เป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ.

รายชื่อวารสารวิชาการที่เป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ.      

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ.pdfดาวน์โหลด