สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ตรวจสอบรายชื่อวารสารใน Beall’s ListBeall’s list เป็นรายชื่อของวารสารและสำนักพิมพ์ที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เข้าข่ายหลอกลวง  นอกจากต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่คุณภาพแล้ว ผลงานจะไม่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ นักศึกษาไม่สามารถใช้บทความประกอบการขอจบการศึกษาได้

<<< รายชื่อวารสารใน Beall’s List >>>