สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ค่าหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาแบบบุคคลภายนอก

ค่าหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาแบบบุคคลภายนอก ค่าลงทะเบียนรายวิชา ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของค่าหน่วยกิตในหลักสูตรที่ลงทะเบียนรายวิชา  และค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ค่าหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาแบบบุคคลภายนอก.pdfดาวน์โหลด