สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

8th International Conference on Humanities and Social Sciences

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ National Defence University of Malaysia 

จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8

ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2559  ณ Hotel Royale Chulan, Oamansara, Selangor, Malaysia

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจ: http://ichiss.upnm.edu.my/