สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

แนวทางการดำเนินการจัดทำและการปรับปรุงหลักสูตร

             ตามที่มหาวิทยาลัยมีแนวทางให้ทุกหลักสูตรดำเนินการตาม Outcomes Based Education (OBE) กล่าวคือในการจัดทำหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรนั้น ทุกหลักสูตรต้องระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ทั้งในระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLO) และระดับรายวิชา (Learning Outcome: LO) รวมทั้งจัดทำตารางความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ (Curriculum Mapping) นั้น ในปี 2558 มีหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงเป็นจำนวนมาก ซึ่งบางหลักสูตรได้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้วและบางหลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำหลักสูตรเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้น OBE สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ (EDS) ขอชี้แจงแนวทางปฏิบัติสำหรับหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย หลักสูตรที่กำลังดำเนินการปรับปรุง และหลักสูตรที่จะดำเนินการปรับปรุงในปีถัดไป ดังนี้

1. หลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
       1) จัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) (การเขียน PLO สามารถเขียนหรือปรับจากแนวความคิดของหลักสูตรเดิมที่ได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว)
       2) จัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (LO)
       3) จัดทำตารางความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ (Curriculum Mapping) ระหว่าง PLO และ LO ตามไฟล์ Excel ที่ EDS ได้จัดเตรียมไว้ให้แต่ละหลักสูตร (ติดต่อขอไฟล์ได้ที่ eds@kmutt.ac.th)

2. หลักสูตรที่กำลังดำเนินการปรับปรุง (ครบรอบการปรับปรุงปี 2558 เริ่มใช้หลักสูตรในภาคการศึกษา 1/2559) ให้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดดังต่อไปนี้
       1) จัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO)
       2) จัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (LO)
       3) จัดทำตารางความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ (Curriculum Mapping) ระหว่าง PLO และ LO ตามไฟล์ Excel ที่ EDS ได้จัดเตรียมไว้ให้แต่ละหลักสูตร (ติดต่อขอไฟล์ได้ที่ eds@kmutt.ac.th)
     4) จัดทำบทสรุปผู้บริหารและรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยในส่วนของหมวดที่ 4 ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชานั้น EDS จะดำเนินการนำข้อมูลจากไฟล์ Excel ในข้อ 1) 2) และ 3) มาดำเนินการจัดทำเป็นแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา และส่งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องก่อนบรรจุในเล่ม มคอ.2 และนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
   5) หลักสูตรจะต้องดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรและเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ ขอให้หลักสูตรระบุว่าหลักสูตรจะดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 หรือ พ.ศ.2558 (เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อนุโลมให้หลักสูตรที่อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 สามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ได้ แต่หากหลักสูตรใดพร้อมที่จะดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ก็สามารถดำเนินการได้ทันที)

3. หลักสูตรที่จะดำเนินการปรับปรุงในปีถัดไป (ครบรอบการปรับปรุงปี 2559 เริ่มใช้หลักสูตรตั้งแต่ภาคการศึกษา 1/2560 เป็นต้นไป) 
EDS กำลังออกแบบแบบฟอร์มใหม่สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรอยู่ แต่หลักสูตรสามารถเริ่มดำเนินการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (LO) และตารางความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ (Curriculum Mapping) ก่อนได้ และเมื่อแบบฟอร์มแล้วเสร็จ EDS จะแจ้งให้ทางหลักสูตรทราบอีกครั้งหนึ่ง