สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงานวิชาการครั้งที่ 18 ประจำปี 2559

ด้วยโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดโครงการ "การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงานวิชาการ" ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1- 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 0213 อาคารท่าชัย ชั้น2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อให้คณาจารย์         นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีมาตรฐาน


โครงการฯ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมและนำเสนอผลงานดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.phd.ru.ac.th/