สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 "สังคมความรู้และดิจิทัล"

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "สังคมความรู้และดิจิทัล" ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เพื่อเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สนใจศึกษาสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการประยุกต์ใช้ความรู้ภายใต้บริบทของสังคมแห่งการเรียนรู้และดิจิทัล

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://kds2016.spu.ac.th/index.php