สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

การชี้แจงการกรอกข้อมูลในระบบ CHE – QA online

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ ร่วมกับ สำนักงานประกันคุณภาพ ร่วมชี้แจงตัวแทนจาก คณะ/ สถาบัน/ บัณฑิตวิทยาลัย และหลักสูตร ในการกรอกข้อมูลในระบบ CHE – QA online ในวันวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 ซึ่งการกรอกข้อมูลในระบบ CHE – QA online มีจุดประสงค์เพื่อ ใช้เป็นฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ