สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

การประชุมหารือการจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาระหว่าง C4ED กับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล และคณะทำงาน C4ED (LI, ETS and EDS) รวมทั้งสำนักงานประกันคุณภาพ ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 9.00 12.00 น. โดยวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดำเนินการและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร