สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

การประชุมหารือการจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาระหว่าง C4ED กับคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะทำงาน C4ED (LI, ETS and EDS) ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 9.00 12.00 น. โดยวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดำเนินการและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร