สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

การเดินสายหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอนของ C4ED กับคณะศิลปศาสตร์

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล และคณะทำงาน C4ED (LI, ETS and EDS) รวมทั้งสำนักงานประกันคุณภาพ ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. โดยวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดำเนินการและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร