สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

วัตถุประสงค์ของการจัดสอบวัดระดับความรู้ระดับปริญญาตรี

คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

กรอบคุณสมบัติของนักศึกษา (Student Qualification Framework) มจธ. อยู่บนฐานคิดที่อยากเห็นบัณฑิต มจธ. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสังคม (Social Change Agents) ที่มี 3 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ มีค่านิยมที่ดี (Value) มีศักยภาพและความสามารถ (Potential and Competent) และมีความเป็นผู้นำ (Global Leader) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

          1.1 ค่านิยมที่ดี (Value) คือ บัณฑิต มจธ. ต้อง “มีความกตัญญูกตเวที รู้จักกาละและเทศะ ให้เกียรติผู้อื่น มีจิตใจที่ดีงาม พร้อมช่วยเหลือสังคม ประพฤติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมีความสำคัญเหนือประโยชน์ของส่วนรวม และประเทศชาติ”
          1.2 ศักยภาพ และความสามารถ (Potential and Competent) คือ บัณฑิต มจธ. ต้องมีความรู้ทางวิชาการที่ลึกซึ้งและกว้างขวาง มีระบบการคิดที่มีเหตุผล มีความถนัดเชิงเทคโนโลยีและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ากับการทำงานและการดำเนินชีวิตได้เหมาะสม มีทักษะในการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความคิดและนำเสนอผลงานได้อย่างชัดเจน 
          1.3 ความเป็นผู้นำ (Global Leader) คือ บัณฑิต มจธ. ต้องมีความสามารถในการนำและประสานให้เกิดความร่วมมือกัน ทั้งด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพ และด้านสังคม เพื่อมุ่งให้เกิดความสำเร็จของเป้าหมายที่ดีงามร่วมกัน

 

แนวทางดำเนินการตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ คุณลักษณะที่บัณฑิต มจธ. ทุกคนพึงมีเมื่อผ่านกระบวนการเรียนรู้ของ มจธ. เพื่อให้บัณฑิต มจธ. มีคุณสมบัติที่ครบถ้วน ทั้งเก่งและดีตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

          2.1 มหาวิทยาลัยกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

          2.2 คณะ/ภาควิชา กำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยจากกรอบข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิตในสาขา/หลักสูตรของตนเอง

          2.3 มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา และหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการศึกษาซึ่งมีองค์ประกอบหลักๆ ดังนี้

                   s การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcomes Based Education)

                   s บูรณาการกิจกรรมนักศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียนที่เน้นการเรียนรู้ในมิติต่าง ๆ

                   s พัฒนาอาจารย์/ผู้สอนให้มีความรู้และมีทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นและทันสมัยต่อการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

                   s สร้างบรรยากาศการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

                   s ปรับการบริหารจัดการที่สอดคล้องและยืดหยุ่นกับงานใหม่ ๆ ตามแผนพัฒนาการศึกษา

                   s จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและสารสนเทศที่จำเป็นต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา

          โดยแผนปฏิบัติดังกล่าวนี้ต้องมีความเชื่อมโยงของการดำเนินการในทุกระดับเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันของการดำเนินการและสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

          2.4 มหาวิทยาลัยฯ กำหนดและจัดทำตัวชี้วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย)

          2.5 คณะ ภาควิชา ร่วมกันกำหนดและจัดทำตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของตนเอง (โดยมีหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยให้คำแนะนำและสนับสนุน) เพื่อสะท้อนถึงคุณลักษณะบัณฑิตตามที่ได้กำหนด และใช้เพื่อติดตามประเมินพัฒนาการของนักศึกษาในระหว่างที่ศึกษาที่ มจธ. และประเมินผลโดยรวมก่อนสำเร็จการศึกษา

 

          เพื่อสนองนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ จึงมีการจัดทดสอบประเมินคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์เป็นประจำทุกปี เป็นการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ มจธ. 5 ด้าน ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ทักษะการคิด (Thinking Skill) การเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ (Humanization) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) และภาวะผู้นำ (Leadership) ทั้งนี้ ในการประเมินจะใช้แบบสำรวจตนเอง ของคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ มจธ. มีรายละเอียด ดังนี้

1.       ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) คือ มองการดำรงอยู่ของสังคมเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงอยู่ของตนเอง ไม่แยกตนเองออกจากสภาพแวดล้อม มองภาพเป็นองค์รวม เกื้อหนุนสังคม ชุมชน อย่างเต็มกำลัง อุทิศกำลังกาย กำลังใจในอันที่จะส่งเสริมความผาสุกสังคม

2.       ทักษะการคิด (Thinking Skill) คือ มีความคิดสร้างสรรค์ มีระบบความคิดที่มีเหตุผล รู้จักประมวลสารสนเทศ ระดมความคิดรอบด้านจากมุมมองที่แตกต่าง สามารถเลือกใช้แบบแผนความคิดที่หลากหลาย นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุมีผล

3.       การเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ (Humanization) คือ มีทัศนคติมองโลกในแง่ดี ไม่ดูถูกตนเองและผู้อื่น เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ใส่ใจดูแล สิ่งแวดล้อม และของสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รู้จักการให้ การแบ่งปัน และการเสียสละ

4.       ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) คือ มีความคิดที่ยืดหยุ่นสามารถปรับตัวทั้งทางด้านความคิด ทัศนคติ พฤติกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้ดีขึ้น

5.       ภาวะผู้นำ (Leadership) มีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความเข้าใจพื้นฐานและความต้องการของทีม สามารถสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีม สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ โอกาส และความท้าทาย และสามารถแสวงหา/สร้างสรรค์วิธีการในการบรรลุเป้าหมายที่หลากหลาย  มีความสามารถในการรับฟังอย่างลึกซึ้ง สามารถสื่อสาร และประสานงานให้เกิดความร่วมมือในการคิดและลงมือทำของทีม รวมทั้งเป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดี

 

 

การประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งธำรง ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี” และได้กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์บนฐานคิดที่ต้องการให้นักศึกษา มจธ. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสังคม (Social Change Agents) ซึ่งมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ค่านิยมที่ดี (Value) ศักยภาพและความสามารถ (Potential and Competent) และความเป็นผู้นำ (Leadership) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาให้บรรลุวิสัยทัศน์และกำหนดแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา และปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้มีการประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าศึกษา เพื่อใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลในการจัดการศึกษา และพัฒนานักศึกษาให้ตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ต่อไป

 

วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ หรือแบบสำรวจตนเอง (Attitude Test)

1.       เพื่อประเมินคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของนักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) ในการพัฒนานักศึกษา

2.       ประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-3 เพื่อนำผลการประเมินไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินเมื่อแรกเข้า

3.       วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

4.       ประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 เพื่อสรุปการประเมินพัฒนาการนักศึกษาตามกรอบคุณลักษณะนักศึกษา มจธ. (Student Qualification Framework)

 

นอกจากการทำแบบประเมินตนเอง (Attitude Test) แล้ว เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการได้ร่วมมือกับคณะศิลปะศาสตร์ และสำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ (GEO) ในการดำเนินงานจัดสอบสำหรับนักศการะดับปริญญาตรีอีก 4 รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ และวิชาเคมี

1.      

ติดต่อเรา

  • 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
  • โทร:

    +66 (0)2 470 8141-44, 8152-53, 8157-59, 8334, 8474

    | แฟกซ์: +66 (0)2 470 8158
  • อีเมล : eds@kmutt.ac.th


Follow us

 สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ