สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

การประชุมรับฟังการชี้แจงขั้นตอนการจัดทำข้อมูลการประเมินคุณภาพหลักสูตร

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการได้จัดประชุม เรื่อง ขั้นตอนการจัดทำข้อมูลการประเมินคุณภาพหลักสูตรในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 ห้อง 4/2

โดยเรียนเชิญตัวแทนจากคณะ/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมรับฟังการจัดเตรียมข้อมูลองค์ประกอบที่ 1 และรายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report: SAR) เพื่อใช้ในการประกันคุณภาพหลักสูตรในปีการศึกษา 2559