สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรายวิชาพื้นฐาน นักศึกษาเข้าใหม่ประจำปี 2560_ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าสอบ


1.วิชาที่ต้องสอบสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

1. วิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics Proficiency Test)

2. วิชาฟิสิกส์ (Physics Proficiency Test)

3. วิชาเคมี (Chemical Proficiency Test)

  4. แบบสำรวจตนเอง (Attitude Test)

  5. วิชาภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test)


8:00 10:00

10:10 12:40

12:4014:00

14:00-14:30

14:3016:30

 

วิชา คณิตศาสตร์

เคมี และฟิสิกส์

(ปรนัย)

 

วิชา คณิตศาสตร์

เคมี และฟิสิกส์

(อัตนัย)

 

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

ทดสอบแบบสำรวจตนเอง

(Attitude Test)

 

 

วิชาภาษาอังกฤษ

(English

Proficiency Test)

 

2. ให้นักศึกษานำดินสอ 2B ปากกา ยางลบ บัตรประจำตัวประชาชน

    และตรวจสอบเลขที่ใบสมัครตามรายละเอียดด้านล่าง

3. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณในการสอบ

3. ประกาศรายชื่อนักศึกษาเรียนปรับพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์สามารถตรวจสอบได้ที่

http://eds.kmutt.ac.th/ และ http://regis.kmutt.ac.th/   ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.30 น. 

4.ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาใหม่ เริ่มเรียนระหว่างวันที่ 1727 กรกฎาคม 2560

5.การแต่งกายชุดนักเรียน / นักศึกษา

6. สำหรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี จัดสอบที่ : ห้องเรียนรวม 200 อาคารเรียนรวม ติดต่อ 02-470-9985

ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสอบ

1. อาคารเรียนรวม 1 

2. อาคารเรียนรวม 2

3. อาคารเรียนรวม 3

4.อาคารเรียนและปฎิบัติการทางศิลปศาสตร์

4.สามารถดูแผนผังภายในมหาวิทยาลัย ได้ที่  

http://www2.kmutt.ac.th/IMAGES/thai/con_us/IMG/bangmod-map.jpg

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
จัดสอบวัดระดับนักศึกษาใหม่ 2560 (update)_25062017.pdfดาวน์โหลด