สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ประชุมการสร้างความเข้าใจการตรวจประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

ตามที่ มหาวิทยาลัยขอให้คณะ/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานเพื่อทำหน้าที่ตรวจประเมินหลักสูตรภายใต้คณะ/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัยของท่านระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 นั้น

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ จึงได้จัดประชุม เรื่อง การสร้างความเข้าใจการตรวจประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน” และขั้นตอนการดำเนินการตรวจประเมิน ในวันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม CB 30204 อาคารเรียนรวม ชั้น 2  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  โดยเรียนเชิญคณะกรรมการตรวจประเมินองค์ประกอบที่ 1 และเจ้าหน้าที่ที่จัดทำข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน