สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

การตรวจประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (วันที่ 25 กรกฎาคม 2560)

ตามที่ มหาวิทยาลัยขอให้คณะ/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานเพื่อทำหน้าที่ตรวจประเมินหลักสูตรภายใต้คณะ/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัยของท่านระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 นั้น

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ จึงได้ดำเนินการจัดการตรวจประเมินองค์ประกอบที่ การกำกับมาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการทำหน้าที่เป็นเลขานุการในระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมลานนิทรรศการ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินองค์ประกอบที่ การกำกับมาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม