สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

การตรวจประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 26 กรกฎาคม 2560)

ตามที่ มหาวิทยาลัยขอให้คณะ/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินองค์ประกอบที่ 1

การกำกับมาตรฐานเพื่อทำหน้าที่ตรวจประเมินหลักสูตรภายใต้คณะ/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัยของท่าน

ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 นั้น

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ จึงได้ดำเนินการจัดการตรวจประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 

โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการทำหน้าที่เป็นเลขานุการในระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 

ณ ห้องประชุมลานนิทรรศการ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ