สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการร่วมกับสถาบันการเรียนรู้จัดกิจกรรมระดมสมองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ให้กับหลักสูตร วศ.ด.เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการร่วมกับสถาบันการเรียนรู้จัดกิจกรรมระดมสมองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ให้กับหลักสูตร วศ.ด.เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ 
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง Pedagogy ชั้น 14 อาคารสถาบันการเรียนรู้

โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ผู้สอน ดุษฎีบัณฑิตปัจจุบัน ดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา เจ้าหน้าที่สนับสนุน
ร่วมระดมสมอง หาจุดเด่น-จุดด้อยของหลักสูตร ทิศทางของสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศในอนาคต
ทักษะ/ความรู้ใดที่ต้องเพิ่มเติม เพื่อนำข้อมูลความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบโจทย์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

ภาพกิจกรรม