สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

การให้ข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcome: PLO) ของหลักสูตร สถ.บ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (นานาชาติ) ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560

การให้ข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcome: PLO) 
ของหลักสูตร สถ.บ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (นานาชาติ) ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 
เวลา 13.00 -15.30 น. ณ. ห้องประชุม Conference ชั้น 2 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. บางขุนเทียน

ภาพกิจกรรม