สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

การให้ข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตรและจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcome: PLO) ของหลักสูตร วท.บ.จุลชีววิทยาและ วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการร่วมกับสถาบันการเรียนรู้จัดกิจกรรมการให้ข้อมูลประกอบการปรับปรุงหลักสูตร
และจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcome: PLO) 
ของหลักสูตร วท.บ.จุลชีววิทยาและ วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ. ห้องประชุม ชั้น 4 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

ภาพกิจกรรม