สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

การตรวจประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ (วันที่ 2 สิงหาคม 2560)

ตามที่ มหาวิทยาลัยขอให้คณะ/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินองค์ประกอบที่ 1
การกำกับมาตรฐานเพื่อทำหน้าที่ตรวจประเมินหลักสูตรภายใต้คณะ/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัยของท่าน
ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 นั้น

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ จึงได้ดำเนินการจัดการตรวจประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 
โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการทำหน้าที่เป็นเลขานุการในระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 
ณ ห้องประชุมลานนิทรรศการ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ได้แก่ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์