สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ขยายระยะเวลาการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (เล่มส้ม) เพื่อมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 เป็นกรณีพิเศษ

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ จะขยายระยะเวลาการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (เล่มส้ม) รอบที่ 2 เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่ต้องการเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 เนื่องจากยังมีนักศึกษาที่สามารถสำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรภายในปีการศึกษา 2559 จำนวนมาก ดังนั้น สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการได้กำหนดขั้นตอนการแก้ไขเล่มวิทยานิพนธ์และการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (เล่มส้ม) ดังนี้

หมายเหตุ

1. สำหรับนักศึกษาที่จะต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ให้ถือปฏิบัติตามกำหนดการเดิมและเงื่อนไขเดิมเท่านั้น

2. ในกรณีที่เล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (เล่มส้ม) ในข้อ 5 หากตรวจสอบแล้วพบว่ายังมีข้อผิดพลาด สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการจะดำเนินการถอนรายชื่อนักศึกษาจากการเป็นผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 นี้