สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ดาวน์โหลดไฟล์ "ตารางแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง PLO กับ CLO รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์"


ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
8_Mapping_ทล.บ.เทคโนโ่ลยีสื่อสารมวลชน-59-ไม่มี.xlsxดาวน์โหลด
3_Mapping_วท.บ.วิทยาการคอมประยุกต์-มัลติ-59.xlsxดาวน์โหลด
2_Mapping_ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-60.xlsxดาวน์โหลด
1_Mapping_วท.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์ฯ-59.xlsxดาวน์โหลด
7_Mapping_วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-60.xlsxดาวน์โหลด
6_Mapping_วท.บ.สถิติ-60.xlsxดาวน์โหลด
5_Mapping_วท.บ.วิทยาการคอมฯ-60.xlsxดาวน์โหลด
4_Mapping_วท.บ.จุลชีววิทยา-60.xlsxดาวน์โหลด
3_Mapping_วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์(สองภาษา)-60.xlsxดาวน์โหลด
2_Mapping_วท.บ.เคมี-60.xlsxดาวน์โหลด
1_Mapping_วท.บ.คณิตศาสตร์-60.xlsxดาวน์โหลด
21_Mapping_วศ.บ.วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์-59.xlsxดาวน์โหลด
20_Mapping_วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์-59.xlsxดาวน์โหลด
16_Mapping_วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร-inter-60.xlsxดาวน์โหลด
15_Mapping_วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร-59.xlsxดาวน์โหลด
14_Mapping_วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม--inter59.xlsxดาวน์โหลด
13_Mapping_วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-59.xlsxดาวน์โหลด
11_Mapping_วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-inter-59.xlsxดาวน์โหลด
10_Mapping_วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-59.xlsxดาวน์โหลด
9_Mapping_วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-59.xlsxดาวน์โหลด
6_Mapping_วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า(ระบบไฟฟ้าฯ)-60.xlsxดาวน์โหลด
4_Mapping_วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน-60.xlsxดาวน์โหลด
3_Mapping_วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล-60.xlsxดาวน์โหลด
2_Mapping_วศ.บ.วิศวกรรมเคมี-inter-59.xlsxดาวน์โหลด
1_Template_Mapping_LOวิชาพื้นฐาน(สำหรับหลักสูตรปี55-58).xlsxดาวน์โหลด
1_Mapping_วศ.บ.วิศวกรรมเคมี-59.xlsxดาวน์โหลด
10_Mapping_ศล.บ.มีเดียอาตส์-60-ไม่มี.xlsxดาวน์โหลด
2_Mapping_วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ-57.xlsxดาวน์โหลด
3_Mapping_ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม-59-ไม่มี.xlsxดาวน์โหลด
1_Mapping_วศ.บ.วิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ-56-ไม่มี.xlsxดาวน์โหลด