สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการร่วมกับสถาบันการเรียนรู้จัดกิจกรรมระดมสมองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ให้กับหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีและเชิงคำนวณ หลักสูตรใหม่ คณะวิทยาศาสตร์

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการร่วมกับสถาบันการเรียนรู้จัดกิจกรรมระดมสมองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ให้กับ

หลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีและเชิงคำนวณ หลักสูตรใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ 
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้อง Pedagogy ชั้น 14 อาคารสถาบันการเรียนรู้

โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เจ้าหน้าที่สนับสนุน ร่วมระดมสมอง หาจุดเด่น-จุดด้อยของหลักสูตร ทิศทางของสาขาในอนาคต ทักษะ/ความรู้ใดที่ต้องเพิ่มเติม เพื่อนำข้อมูลความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบโจทย์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

ภาพกิจกรรรม