สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สวนสุนันทากำหนดจัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1

“การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0” 

The 1st Suan Sunandha Academic National Conference on Science and Technology        

 “The Creativity and Innovation to Thailand 4.0” (SANSCI 2017) 

ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 26103 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จึงขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 ตุลาคม 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sansci.ssru.ac.th/


ثبت شرکت