สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 (SPUCON2017)


หลักการและเหตุผล

           มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงกำหนดให้มีการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่สาธารณะ ทั้ ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ด้านวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 

             การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 (SPUCON2017) เป็นการประชุมที่มีคณะผู้จัดมาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับบทความวิจัยที่ส่งมาเพื่อขอรับการพิจารณาทุกบทความ จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงาน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ตรงสาขาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อน โดยผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double-blind peer review) สำหรับบทความที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารศรีปทุมปริทัศน์ (Sripatum Review) ใน 2 ฉบับ คือ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Sripatum Review of Humanities and Social Sciences) และฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sripatum Review of Science and Technology) โดยวารสารทั้ง 2 ฉบับอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่มที่ 1

การนำเสนอผลงาน

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ใช้เวลานำเสนอเรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที รวม 20 นาที บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ที่ผ่านการพิจารณาและนำเสนอในวันงาน จะถูกรวบรวมและจัดทำเป็นรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในรูปแบบ CD-ROM

กำหนดการส่งผลงาน

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม – วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2560                     ผู้สนใจส่งบทความเพื่อรับการพิจารณา ไม่เกิน 8-10 หน้ากระดาษ A4                                                                                                                                                                                           (ตามรูปแบบการพิมพ์ Proceedings ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม)


วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม – วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560                        ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ และผู้เขียนปรับแก้บทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

 
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560                                                            ประกาศผลบทความที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอ                                                                                                                                                                                                           (ผ่านเว็บไซต์ของการประชุมวิชาการ )


วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน - วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560         ผู้นำเสนอส่งไฟล์ PowerPoint สำหรับนำเสนอบทความ (ระยะเวลา 15 นาที)


วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560                                                            การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม                                                                                                                                                                                                  ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 (SPUCON2017)


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://spucon.spu.ac.th/index.php