สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการเตรียมบุคลากรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
นโยบายการเตรียมบุคลากรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม.pdfดาวน์โหลด