สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจ การตรวจประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน และการจัดทำรายงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ ได้จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจ การตรวจประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน และการจัดทำรายงาน SAR
ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 4/2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. (บางมด)
สามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้ที่ goo.gl/njf8mH
รูปภาพกิจกรรม ดังนี้