สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ประจำคณะเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอหลักสูตรปรับปรุงและการปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย (สมอ.08) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา และการตรวจวิทยานิพนธ์

ด้วย สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ ได้จัดประชุมในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง AD-909 ห้องประชุมสนั่น สุมิตร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 9 เรื่อง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอหลักสูตรปรับปรุงและการปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย (สมอ.08) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา และการตรวจวิทยานิพนธ์ เพื่อให้การบริหารงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากคณะ/ สถาบัฯ /บัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 23 คน

 

 

ภาพกิจกรรม