สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 4

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ

ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครั้งที่ 4 "สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนา นำพาสังคม"

ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยให้นำไปสู่การใช้ประโยชน์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เป็นเวทีให้อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และบุคคลที่สนใจได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการพัฒนา

และยกระดับคุณภาพงานวิจัย การแลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติและประสบการณ์ในการวิจัยและสร้างเครือข่ายนักวิจัยภายในประเทศ

ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งแบบตอบรับและบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที่ 8 มกราคม 2559


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://irdmcru.mcru.ac.th