สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน และกลไกการรายงานการประเมินตนเอง

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ ได้จัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน และกลไกการรายงานการประเมินตนเอง ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.0012.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร CB4 ชั้น 2    โดยศูนย์นวัตกรรมซอฟต์แวร์และการประมวลผล (Innosoft) ได้จัดทำระบบแสดงข้อมูลองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมทดสอบระบดังกล่าว

ภาพกิจกรรม