สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

EDS ร่วมกับ CELT จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education)” ให้กับบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)

EDS ร่วมกับ CELT จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “การออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education)” 

ให้กับบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.45 น. – 16.30 น. 
ณ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สถาบันการเรียนรู้

โดยได้มีการจัดกิจกรรม Workshop สร้างความเข้าใจและอธิบายขั้นตอนการออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์ การเรียนรู้ (Outcome Based Education) 
- ให้มีการทบทวนและทำความเข้าใจกับ Perfect Graduates โดย ทีมงาน EDS LI และ CELT  
- ขั้นตอนการกำหนด Curriculum Mapping
- ขั้นตอนการทำ Constructive Alignment
การทำความเข้าใจเรื่องการประเมินตนเองและการรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report ;SAR) + LEB2-LECD


ภาพกิจกรรม ดังนี้