สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

หัวข้อเข้าชม
การเดินสายหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอนของ C4ED กับคณะศิลปศาสตร์37
เดินสายหารือการจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาระหว่าง C4ED กับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม51
การประชุมหารือการจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาระหว่าง C4ED กับคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ48
การประชุมหารือการจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาระหว่าง C4ED กับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี53
การชี้แจงการกรอกข้อมูลในระบบ CHE – QA online118
C4ED เดินสายเพื่อหาแนวทางและกลไกร่วมกันในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของ JGSEE 119
การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560129
เดินสายหารือหลักสูตรกับคณะทรัพยากรชีวภาพฯ115
C4ED หารือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบเกี่ยวกับการ Implement หลักสูตร ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome Based Education (OBE)125
GMI ประชุมเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome Based Education70
คณะวิทยาศาสตร์ประชุมหารือและชี้แจงแนวทางการจัดทำหลักสูตรที่เน้น Outcome Based Education (OBE)108
การพัฒนาหลักสูตรที่เน้น Outcome Based Education123
คณะกรรมการตรวจประเมินได้เข้าตรวจประเมินองค์ประกอบที่ 1 สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร113
การประชุมชี้แจงเรื่องการสร้างความเข้าใจการตรวจประเมินองค์ประกอบ 1209
การทดสอบวัดระดับความรู้และประเมินตนเอง (Attitude Test) สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559202
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLO)303