สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

หัวข้อเข้าชม
การประชุมรับฟังการชี้แจงขั้นตอนการจัดทำข้อมูลการประเมินคุณภาพหลักสูตร1
การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/255934
ขยายเวลา : ประเมินตนเองออนไลน์ ( *สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 59) , ชั้นปีที่ 3 (รหัส 57) และ ชั้นปีที่ 4 (รหัส 56 )4523
การเดินสายหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอนของ C4ED กับคณะศิลปศาสตร์58
เดินสายหารือการจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาระหว่าง C4ED กับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม72
การประชุมหารือการจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาระหว่าง C4ED กับคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ67
การประชุมหารือการจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาระหว่าง C4ED กับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี79
การชี้แจงการกรอกข้อมูลในระบบ CHE – QA online135
C4ED เดินสายเพื่อหาแนวทางและกลไกร่วมกันในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของ JGSEE 132
การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560137
เดินสายหารือหลักสูตรกับคณะทรัพยากรชีวภาพฯ130
C4ED หารือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบเกี่ยวกับการ Implement หลักสูตร ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome Based Education (OBE)140
GMI ประชุมเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome Based Education78
คณะวิทยาศาสตร์ประชุมหารือและชี้แจงแนวทางการจัดทำหลักสูตรที่เน้น Outcome Based Education (OBE)115
การพัฒนาหลักสูตรที่เน้น Outcome Based Education132
คณะกรรมการตรวจประเมินได้เข้าตรวจประเมินองค์ประกอบที่ 1 สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร123
การประชุมชี้แจงเรื่องการสร้างความเข้าใจการตรวจประเมินองค์ประกอบ 1217
การทดสอบวัดระดับความรู้และประเมินตนเอง (Attitude Test) สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559212
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLO)311