สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

หัวข้อเข้าชม
การแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ 3 นาที หรือ Three Minute Thesis (3MT) รอบชิงชนะเลิศ127
ประชาสัมพันธ์การจัดทดสอบ วัดระดับภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และการประเมินตนเอง สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ( วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 )11011
การแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ 3 นาที หรือ Three Minute Thesis (3MT)143
International Engineering Program : Attitude Test & TETET for 2nd year undergraduate students ( ID 58 ) on Friday 19 May 2017232
การประชุมรับฟังการชี้แจงขั้นตอนการจัดทำข้อมูลการประเมินคุณภาพหลักสูตร106
การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559170
ขยายเวลา : ประเมินตนเองออนไลน์ ( *สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 59) , ชั้นปีที่ 3 (รหัส 57) และ ชั้นปีที่ 4 (รหัส 56 )5063
การเดินสายหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอนของ C4ED กับคณะศิลปศาสตร์144
เดินสายหารือการจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาระหว่าง C4ED กับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม150
การประชุมหารือการจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาระหว่าง C4ED กับคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ144
การประชุมหารือการจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาระหว่าง C4ED กับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี171
การชี้แจงการกรอกข้อมูลในระบบ CHE – QA online194
C4ED เดินสายเพื่อหาแนวทางและกลไกร่วมกันในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของ JGSEE 171
การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560189
เดินสายหารือหลักสูตรกับคณะทรัพยากรชีวภาพฯ257
C4ED หารือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบเกี่ยวกับการ Implement หลักสูตร ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome Based Education (OBE)211
GMI ประชุมเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome Based Education125
คณะวิทยาศาสตร์ประชุมหารือและชี้แจงแนวทางการจัดทำหลักสูตรที่เน้น Outcome Based Education (OBE)172
การพัฒนาหลักสูตรที่เน้น Outcome Based Education187
คณะกรรมการตรวจประเมินได้เข้าตรวจประเมินองค์ประกอบที่ 1 สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร171