สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

หัวข้อเข้าชม
การแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ 3 นาที หรือ Three Minute Thesis (3MT)124
International Engineering Program : Attitude Test & TETET for 2nd year undergraduate students ( ID 58 ) on Friday 19 May 2017205
การประชุมรับฟังการชี้แจงขั้นตอนการจัดทำข้อมูลการประเมินคุณภาพหลักสูตร94
การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559150
ขยายเวลา : ประเมินตนเองออนไลน์ ( *สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 59) , ชั้นปีที่ 3 (รหัส 57) และ ชั้นปีที่ 4 (รหัส 56 )4981
การเดินสายหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอนของ C4ED กับคณะศิลปศาสตร์128
เดินสายหารือการจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาระหว่าง C4ED กับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม134
การประชุมหารือการจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาระหว่าง C4ED กับคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ122
การประชุมหารือการจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาระหว่าง C4ED กับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี149
การชี้แจงการกรอกข้อมูลในระบบ CHE – QA online180
C4ED เดินสายเพื่อหาแนวทางและกลไกร่วมกันในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของ JGSEE 163
การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560175
เดินสายหารือหลักสูตรกับคณะทรัพยากรชีวภาพฯ241
C4ED หารือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบเกี่ยวกับการ Implement หลักสูตร ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome Based Education (OBE)193
GMI ประชุมเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome Based Education114
คณะวิทยาศาสตร์ประชุมหารือและชี้แจงแนวทางการจัดทำหลักสูตรที่เน้น Outcome Based Education (OBE)151
การพัฒนาหลักสูตรที่เน้น Outcome Based Education174
คณะกรรมการตรวจประเมินได้เข้าตรวจประเมินองค์ประกอบที่ 1 สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร160
การประชุมชี้แจงเรื่องการสร้างความเข้าใจการตรวจประเมินองค์ประกอบ 1254
การทดสอบวัดระดับความรู้และประเมินตนเอง (Attitude Test) สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559269