ประเมินการสอนอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2564

feather-calendarPosted on 19 พฤษภาคม 2021 document ข่าวสาร/ประกาศ (Highlight)Announcement
Share

นักศึกษาสามารถประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 จนถึงวันสุดท้ายของภาคการศึกษา