วท.ม. วิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่อวิทยาการข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

feather-calendarPosted on 27 เมษายน 2022 document Master’s DegreeCurriculumSchool of Information Technology
Share

M.Sc. Software Engineering for Data Science, 2020