วศ.ม./วท.ม. เทคโนโลยีและการจัดการพลังงงาน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

M.Eng./M.Sc. Energy Technology and Management (International Program), 2020

Master’s DegreeCurriculumThe Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE)
วศ.ม./วท.ม. เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

M.Eng./M.Sc. Environmental Technology and Management (International Program), 2020

Master’s DegreeCurriculumThe Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE)
วท.ม. เทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Master’s DegreeCurriculumThe Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE)
ยุติการรับนักศึกษา
วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Master’s DegreeCurriculumThe Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE)
ยุติการรับนักศึกษา
ปร.ม. เทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Master’s DegreeCurriculumThe Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE)
ยุติการรับนักศึกษา
ปร.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Master’s DegreeCurriculumThe Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE)
ยุติการรับนักศึกษา
ปร.ด. ระบบพลังงานที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

Ph.D. Sustainable Energy Systems (International Program), 2022

Doctoral DegreeCurriculumCurriculumThe Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE)The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE)Doctoral Degree
ปร.ด. สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

Ph.D. Environment, Climate Change and Sustainability (International Program), 2022

Doctoral DegreeCurriculumCurriculumThe Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE)The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE)Doctoral Degree