สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ 2

feather-calendarPosted on 11 พฤษภาคม 2022 document
แชร์

เป็นหน่วยนำในการปรับเปลี่ยนประชาคม มจธ. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยการวิจัย ปรับปรุง พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ บุคลากร ให้มีคุณสมบัติที่ตรงความต้องการให้การผลิตบัณฑิตในปัจจุบัน และอนาคต