Curriculum TEAM

feather-calendarPosted on 20 มกราคม 2020 document ข่าวกิจกรรมของ EDS
แชร์

โครงการ “การประชุมรับทราบกำหนดการเสนอหลักสูตร รวมทั้งสร้างความเข้าใจในแนวทางการเสนอหลักสูตรครบรอบปรับปรุงที่เริ่มใช้ในภาคการศึกษา 1/2564″

สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563

สำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563