ประชุมสัมมนา เรื่อง การสร้างความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการดำเนินการของหลักสูตรตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

feather-calendarPosted on 3 มกราคม 2023 document ข่าวกิจกรรมของ EDS
แชร์

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ตลอดจนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาของหลักสูตรการศึกษา ทั้งนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต้องรับรู้ และเข้าใจรายละเอียดและเจตนารมณ์ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความสำคัญดังกล่าว นั้น

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ จึงขอเชิญผู้บริหารคณบดีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร บุคลากรสายวิชาการ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การสร้างความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการดำเนินการของหลักสูตรตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่าน Zoom Meeting

การบรรยาย และอภิปราย : เจตนารมณ์และประเด็นสำคัญของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 โดย : รศ. ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ หัวข้อดังนี้
1) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
2) รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
3) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ และการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
4) แนวคิดการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาของหลักสูตรการศึกษา
5) นโยบายการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565
แลกเปลี่ยน/ซักถาม

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

1) กฎกระทรวงและประกาศ กมอ. ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร พ.ศ. 2565
2) สไลด์และบันทึกการประชุม บรรยายโดย รศ. ดร.บัณฑิต ทิพากร (รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ)

อัพเดทเมื่อวันที่ 3 ม.ค. 65

โดย สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ