ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำหลักสูตร สำหรับหลักสูตรครบรอบปรับปรุงที่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2567

feather-calendarPosted on 14 กุมภาพันธ์ 2023 document ข่าวกิจกรรมของ EDS
แชร์

            ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ข้อ 16 การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินและรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี นั้น          

เพื่อให้การจัดทำหลักสูตรใหม่และหลักสูตรครบรอบปรับปรุงเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2567 มีความชัดเจนและเป็นไปตามแผนการดำเนินการที่สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการกำหนดไว้ ทางสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ (EDS) จึงขอเชิญรองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยหลักสูตรละ 2-3 ท่าน และเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรอย่างน้อยหลักสูตรละ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำหลักสูตร สำหรับหลักสูตรครบรอบปรับปรุงที่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2567 จำนวน 8 หลักสูตร

กำหนดการ

“ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำหลักสูตร สำหรับหลักสูตรครบรอบปรับปรุงที่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2567”

ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-10.30 น. ผ่าน Zoom Meeting

08.50 – 09.00 น.         เข้าระบบประชุมออนไลน์

09.00 – 09.15 น.        กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดประชุม  โดย ผศ. ดร.ภาณุทัต บุญประมุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา

09.15 – 10.00 น.        นำเสนอข้อมูลการประชุมชี้แจง

  • Timeline และขั้นตอนการเสนอหลักสูตร
  • เอกสารสำหรับการจัดทำหลักสูตร
  • แนวปฏิบัติหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี
  • รายชื่อหลักสูตรครบรอบปรับปรุงปีการศึกษา 2567
  • ชี้แจงแนวทางการจัดทำตัวอย่างรายละเอียดของหลักสูตร (Blueprint) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565
  • การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร
  • การให้การสนับสนุนหลักสูตรของสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

เวลา 10.00 – 10.30 น. ถาม – ตอบ ประเด็นปัญหาหรือข้อสงสัย

————————————————————————————————————-

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

  1. Power Point นำเสนอในที่ประชุม
  2. Recording บันทึกการประชุม

อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.พ. 66

โดย สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ